Voorwaarden

1) Een trainingsjaar loopt gelijk met een schooljaar (basisonderwijs). Het trainingsjaar wordt verdeeld in twee trainingsperiodes van ongeveer 20 weken, zowel voor junioren als voor senioren.
2) Junioren hebben een doorlopend contract voor het gehele trainingsjaar. Mochten zij geen gebruik meer willen maken van de training, dan dienen zij zich 3 weken voor aanvang van het nieuwe trainingsjaar af te melden bij de trainingscoördinator. Indien dit niet gebeurt wordt de training automatisch verlengd. Wanneer junioren zich later afmelden, worden de kosten voor de training volgens onderstaand schema aan hen doorberekend.
- 0% betaling tot drie weken voor aanvang trainingsjaar.
- 50% betaling een week voor aanvang trainingsjaar.
- 100% betaling bij aanvang trainingsjaar.
3) Senioren geven zich iedere trainingsperiode middels een inschrijfformulier opnieuw op. Indien u zich heeft aangemeld voor een training en er toch geen gebruik van wenst te maken, dient u dit tijdig kenbaar te maken aan de trainingscoördinator. Anders zijn wij genoodzaakt de kosten aan u door te berekenen volgens dezelfde voorwaarden als genoemd onder punt 2, met dien verstande dat dit geldt voor aanvang van de trainingsperiode.
4) De lesduur per training is 40/50 minuten waarna nog 5/10 minuten uitgespeeld kan worden. De groepen bestaan voor de senioren uit 2, 4, of 8 personen en de junioren maximaal 8 personen.
5) Banen 5, 6, 7 en 8 zijn aangewezen als trainingsbanen voor zowel junioren als senioren. Er zal afwisselend gespeeld worden op de banen 5 en 6 of 7 en 8.
6) Er wordt training gegeven van maandag tot en met vrijdag. Junioren van 16.00 uur tot 19.00 uur, twee banen. Woensdag vanaf 13.00 uur, twee banen. Selectietraining vindt op vaste tijden plaats op twee banen. Senioren trainen ´s avonds van 19.00 uur tot 23.00 uur op een baan.
7) Trainingen op feestdagen en in vastgestelde vakanties komen te vervallen en zullen niet ingehaald worden. Deze vervallen trainingsdagen zullen financieel worden gecompenseerd door de trainingsbijdrage naar rato aan te passen.
8) Van de lessen welke wegens slechte weersomstandigheden komen te vervallen, kunnen er bij een cyclus van 20 lessen maximaal twee lessen worden ingehaald, waarbij geldt dat per twee vervallen lessen er één wordt ingehaald. Bij slecht weer hoeft de les niet te vervallen, er kan theoretisch les worden gegeven.
9) Bij het vervallen van een les zal de trainer de eerst genoemde persoon van de groepslijst bellen. Deze persoon belt vervolgens de tweede persoon op de lijst enz. Indien een persoon geen gehoor geeft of voicemail wordt ingesproken, wordt verwacht dat ook de volgende persoon op de lijst wordt gebeld tot persoonlijk telefonisch contact is geweest.
10) Bent u voor een training verhinderd dan zal gelden dat deze komt te vervallen.
11) In geval van ziekte, blessures, verhuizing, vakantie etc. volgt geen restitutie van lesgeld. In geval van een langdurige blessure van min. 2 maanden, wordt 50% van het lesgeld voor de gemiste trainingen vergoed.
12) Alleen wijzigingen in de nieuwe trainingsperiode zullen persoonlijk medegedeeld worden (dit zal overigens altijd in overleg plaatsvinden). Wijzigen door het juniorlid zelf dienen uiterlijk vier weken voor afloop van de trainingsperiode gedaan te worden
13) Indien u niet in een groep geplaatst kan worden waar uw voorkeur naar uit gaat, zult u daar telefonisch over geïnformeerd worden. Tevens zal dan samen met u naar een gepaste oplossing gezocht worden. Het kan zijn dat daar financiële consequenties aan verbonden zijn, deze worden u dan medegedeeld.
14) Indien er in een bestaande groep mensen stoppen, zullen de overige personen geen extra trainingsgeld gaan betalen.
15) Betaling geschiedt per automatisch incasso. Er wordt getracht het bedrag binnen 2 weken na aanvang van de trainingsperiode van uw rekening af te schrijven.
16) Indien er meer inschrijvingen zijn dan er ingedeeld kunnen worden, hebben leden die een nieuwe periode door willen gaan met trainen voorrang. Daarna volgen leden die nieuw zijn ingeschreven. Wanneer leden in de voorgaande periode niet geplaatst konden worden ivm teveel inschrijvingen, hebben deze leden voorrang op nieuwe inschrijvingen. Hierbij geldt dat beide leden aan dezelfde voorwaarden en kenmerken voldoen.