Algemeen

De jaarlijkse contributie vormt de financiële basis van de club. De penningmeester zorgt in nauwe samenwerking met de ledenadministratie voor de inning van de contributie. Sinds enkele jaren zijn we overgegaan naar automatische incasso van de contributie en die vindt altijd in de maand januari plaats. Het tennisseizoen loopt van 1 februari t/m 31 januari.

Bardienst
Elk senior lid is verplicht om minimaal 1x per jaar bardienst te draaien gedurende een periode van tenminste 4 uur. Deze verplichting kan afgekocht worden voor € 30,- per jaar. Klik HIER voor meer informatie over de bardienst.

Medisch lidmaatschap
Een lid dat op 1 februari, dus bij het begin van het nieuwe lidmaatschapsjaar, verwacht om medische redenen niet in staat te zijn om minimaal de eerste 3 maanden te tennissen kan een verzoek indienen bij het bestuur om medisch lid te worden.

Betaalde contributie wordt niet gerestitueerd, behalve wanneer men in de periode vanaf ontvangst van de kwitantie of via de automatische incasso tot 31 januari van het betreffende jaar, de contributie voor het nieuwe lidmaatschapsjaar reeds heeft betaald.

Voor meer informatie kunt u het verenigingshandboek raadplegen.