Voorwaarden

INSCHRIJFBEPALINGEN

Artikel 1.
Het volgen van tennislessen is alleen mogelijk voor leden van LTV Munsel. Ivm de privacy wetgeving willen wij u erop wijzen dat wij indien nodig gegevens zullen delen met LTV Munsel mbt het verplichte lidmaatschap.

Artikel 2.
De tennislessen bij LTV Munsel worden verzorgd door Tennisschool Sport Events. De zomercursus begint in april en de wintercursus begint in oktober en beide cursussen omvatten 20 lesweken.

Artikel 3.
Inschrijvingen zijn mogelijk tot ongeveer 2 weken voor start van het seizoen. Inschrijving geeft niet automatisch recht op plaatsing. Inschrijvingen na de sluitingsdatum worden geplaatst op een wachtlijst. Plaatsing in een lesgroep is dan alleen nog mogelijk, indien er ruimte is in een lesschema van de trainer en er naar het oordeel van Tennisschool Sport Events en de coördinator van de trainingen van LTV Munsel, een zinvolle groepssamenstelling mogelijk is. Bij onvoldoende aanmeldingen kunnen programma's komen te vervallen.

Artikel 4.
Een lesuur duurt 60 minuten. Conform de reglementen van de KNLTB krijgen de cursisten minimaal 50 minuten les en mag de trainer de resterende 10 minuten gebruiken om ouders te spreken of om wat te eten.

Artikel 5.
De lessen worden gegeven op, in overleg met de coördinator van de trainingen van LTV Munsel, vast te stellen tijdstippen met een onderbreking van de landelijk bepaalde basisschoolvakanties en de erkende Nederlandse feestdagen. Het lesschema wordt aan het begin van het seizoen definitief vastgesteld met daarin opgenomen de vakanties, de feestdagen en overige, vooraf bekende data waarop geen les wordt gegeven.

Artikel 6.
Door het insturen van het ingevulde inschrijfformulier geeft de cursist zich definitief op voor de cursus van 20 weken en machtigt hij/zij zijn/haar ouder/verzorger tevens Tennisschool Sport Events middels een eenmalige automatische incasso om het lesgeld te incasseren. Nadat u zich heeft aangemeld ontvangt u een mail met als bijlage een SEPA incasso machtiging. Deze machtiging dient eenmalig ingevuld, ondertekend en afgegeven te worden bij de trainer. U kunt deze ook online invullen.

AFWEZIGHEID/VERVALLEN VAN LESSEN

Artikel 7.
Indien lessen uitvallen wegens weersomstandigheden, dan worden de eerste twee uitvallessen in de zomer en eerste drie uitvallessen in de winter ingehaald. Uitvallessen worden op het einde van de lesperiode (na iedere periode van 20 lesweken) voor de start van een nieuwe lesperiode ingehaald. Lessen die niet meer kunnen worden ingehaald voor de start van de nieuwe lesperiode komen te vervallen. Over deze vervallen lessen vindt geen restitutie van lesgelden plaats. Eenmaal begonnen lessen worden nooit ingehaald.

Artikel 8.
Bij ziekte of afwezigheid van de vaste trainer zal de training:
1. op de gebruikelijke tijd worden verzorgd door een vervangende trainer, met geldige KNLTB-licentie of
2. op een, in overleg met de coördinator van de trainingen van LTV Munsel te bepalen, tijdstip worden ingehaald.

Artikel 9.
Ziekte of afwezigheid van een cursist heeft geen invloed op het door de cursist verschuldigde lesgeld. Het bewuste lesuur komt voor de zieke of afwezige leerling te vervallen.

Artikel 10.
Indien een cursist verhinderd is, wordt hij/zij geacht dit te melden bij de trainer.

Artikel 11.
De lessen die zijn uitgevallen om een andere reden dan het wegblijven van de leerling (artikel 9) of de in artikel 8 omschreven uitvallessen, zullen aan het einde van de lesperiode alsnog worden ingehaald, zoveel mogelijk op hetzelfde tijdstip.

Artikel 12.
Indien betaling van het lesgeld niet mogelijk is, kan Tennisschool Sport Events, deelname aan de les(sen) uitsluiten tot het moment dat het lesgeld alsnog is voldaan. Deze vervallen (les)sen kan de cursist achteraf niet inhalen. Tennisschool Sport Events zal dit melden bij de coördinator van de trainingen van LTV Munsel.

KWALITEIT

Artikel 13.
Tennisschool Sport Events zal er alles aan doen de kwaliteit van de lessen op een verantwoord niveau te houden.

Artikel 14.
De trainer zal, behalve aan speltechnische en speltactische facetten, ook aandacht besteden aan zaken als sportief gedrag op en rond de baan plus elementaire regels van sporthygiëne en blessurepreventie.

Artikel 15.
Tennisschool Sport Events zal naar beste eer en geweten de groepsindelingen vaststellen. Tussentijdse wijzigingen in de groepssamenstelling kunnen worden doorgevoerd indien Tennisschool Sport Events dit wenselijk acht. De betreffende cursisten worden hiervan vroegtijdig op de hoogte gebracht door Tennisschool Sport Events. De tussentijdse wijzigingen zullen worden voorgelegd en/of medegedeeld aan de coördinator van de trainingen van LTV Munsel.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 16.
De cursist kan een aan hem/haar te geven les niet overdragen aan een derde, met uitzondering van het bepaalde in artikel 17.

Artikel 17.
Bij voortijdige beëindiging van de cursus door een cursist, om welke reden dan ook, vindt er geen restitutie plaats van lesgeld. In het geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk om de lessen over te dragen aan een derde, mits van gelijk niveau en in overleg met de trainer. Een eventuele financiële regeling tussen de vertrekkende en de komende cursist wordt in onderling overleg tussen hen vastgesteld. Tennisschool Sport Events en LTV Munsel zullen hier verder geen rol in spelen.

Artikel 18.
Het volgen van tennislessen is voor eigen risico. LTV Munsel en Tennisschool Sport Events kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade of lichamelijk letsel voortkomend uit trainingen.

Artikel 19.
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, neem contact op met de hoofdtrainer. Hans Roelofs: 06 26 88 88 91.

Artikel 20.
Door het insturen van het ingevulde inschrijfformulier verklaart de cursist akkoord te gaan met alle bepalingen zoals genoemd in dit lesreglement.

Artikel 21.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Tennisschool Sport Events, na overleg met de coördinator van de trainingen van LTV Munsel.